سامانه های ارتباط مستقیم (اینترکام)

ارتباط دو طرفه صوتی و تصویری با تمامی بخشهای داخلی سازمان .

قابل استفاده در کارخانجات ، ادارات و بیمارستانها.

اتصال بیش از 1000 واحد مشترک در یک شبکه دیجیتال.

اتصال بلندگوهای مختلف جهت بخش صدا در مناطق پر سر وم صدا.

ارتباط دو و جند طرفه داخلی از طریق شبکه دو سیمه دیجیتالی

شرکت اسپین الکتریک (سهامی خاص)

تولید و اجرای خدمات خاص سامانه های الکترونیک و جریان  ضعیف پروژه ها