تجهیزات اعلام حریق

سامانه های هوشمند اعلام حریق شامل :

مجموعه کامل تحهیزات اعلام حریق متعارف .

مجموعه کامل تجهیزات اعلام حریق هوشمند آدرس پذیر آنالوگ و دیجیتال.

سامانه اعلام خروج اضطراری در مواقع بروز حریق با کنترل دربها و علائم راهنمای خروج

تجهیزات تکمیلی همانند شیرهای کنترل دود و گاز در تاسیسات صنعتی و تجاری.

ریز پردایشگرهای هماهنگ با سامانه صنعتی PLC جهت تبادل اطلاعات با تجهیزات کنترل و فرمان.

سامانه کامل F&G جهت تاسیسات نفت و گاز و نیروگاهها.

تجهیزات متعارف :

 انواع آشکارسازهای دود قتوالکتریک و یونیزه جهت مصارف صنعتی و مسکومی اداری. و انواع بیم دتکتورهای انعکاسی و گوبل نوری.

 انواع آشکارهای حرارتی در کلاسهای مختلف ثابت و تغیرات ناگهانی. و کابلهای حرارتی آنالوگ و دیجیتال.

 آشکارسازهای مکشی با یک یا چند ورودی.

 آشکارسازهای شعله ای قابل نصب در محیطهای انفجاری و معمولی.

 آشکارسازهای نشان دهنده نشت گاز جهت مصارف خانگی و ضد انفجار.

تجهیزات آدرس پذیر :

 انواع آشکارسازهای دود قتوالکتریک و یونیزه جهت مصارف صنعتی و مسکومی اداری. و انواع بیم دتکتورهای انعکاسی و گوبل نوری.

 انواع آشکارهای حرارتی در کلاسهای مختلف ثابت و تغیرات ناگهانی. و کابلهای حرارتی آنالوگ و دیجیتال.

 آشکارسازهای مکشی با یک یا چند ورودی. آدرس پذیر

 مبدلهای مختلف ورودی و خروجی آدرس پذیر.

 انواع بریر یا سد کننده جریانی و ایزولاتورهای حلقه آدرس پذیر.

 سامانه های تخلیه افراد از محل تحت حفاظت .

 پنلهای یک تا 16 لوپ با نمایشگر دیجیتالی و تکرار کننده های محلی.

 سامانه اتصال به ایستگاه آتش نشانی از طریق اینترنت.